Proje Faaliyetleri

Faaliyet 1.1 Açılış Konferansı

Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (ADAPTESK) Açılış Konferansı 29 Ocak 2016 tarihinde Ankara Hilton Otel’de Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansa, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar BélaSzombati, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile birlikteTürkiye’nin 7 bölgesinde yer alan 8 pilot ilden TESK’e bağlı Birlik ve Meslek Odalarının mensuplarının da aralarında bulunduğu 200’ü aşkın davetli katıldı.

Tesk Başkanı Sn. Bendevi Palandöken’in Konuşması

Açılış Toplantısı Resimleri

Faaliyet 1.2 Mevcut Durum Analizi

Proje kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile bağlı federasyon, birlik ve odaların fiziksel, kurumsal, mali ve örgütsel kapasitelerini ortaya koymayı hedefleyen Mevcut Durum Analizi (MDA), tüm pilot illerde gerçekleştirilen toplantılarla gerçekleştirilmiştir. MDA sonucunda Türkiye’de esnaf ve sanatkârların örgütlenmesini düzenleyen mevcut yapının güçlü ve zayıf yanları ile TESK ve bağlı kuruluşların merkezi ve yerel paydaş kurumlarla olan ilişkileri ve olası işbirliği alanları ortaya konmuştur.

Mevcut Durum Analizi Raporu

Faaliyet 1.3 Eğitim İhtiyaçları Analizi

Eğitim İhtiyaçları Analizi (EİA), projenin pilot illeri bünyesinde yer alan Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinin mevcut kapasitelerinin ortaya konması, esnaf ve sanatkârlara hali hazırda sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gelecekte bu doğrultuda ortaya çıkabilecek ihtiyaçların belirlenmesi ve proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak birlik bünyesinde çalışan profesyonellerin ve yöneticilerin görüşlerinin alınması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitim İhtiyaçları Analizi Kısa Özeti

Faaliyet 1.4 Yazılım Geliştirme

Proje kapsamında oluşturulan web sitesinde, proje ile ilgili güncel bilgi, haber ve duyurulara ek olarak yaklaşan eğitim programları, eğitimlerde kullanılan sunum ve raporlar web sitesinde yer almaktadır.

Faaliyet 1.5 İl Rehberlik Seminerleri

Proje Şartnamesi uyarınca proje süresi boyunca her bir pilot ilde paydaş kurumların temsilcilerinin katılımıyla İl Rehberlik Seminerleri düzenlenecektir. Çevre illerden temsilcilerin de yer alacağı bu seminerlerde proje ile ilgili güncel bilgiler ve gerçekleştirilen çalışmalar paydaşlarla paylaşılacak, daha etkin bir uygulama için paydaşların görüş ve önerilerine başvurulacaktır. Bu seminerler neticesinde elde edilen bulguların, proje sonunda hazırlanacak Strateji Belgesi için bir çerçeve sunması öngörülmektedir. İl Rehberlik Seminerleri kapsamında ilk toplantı 6 Mayıs 2016’da Ordu’da gerçekleştirilmiş, 22 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantı ile İl Rehberlik Seminerlerinin ilk turu tamamlanmıştır. Toplamda 392 kişi bu toplantılara katılmıştır.

Sunum Dosyası

İl Rehberlik Semineri Sunumu -Mayıs 2016

Ankara 22-23 Temmuz 2016

Mersin 16-17 Mayıs 2016

Gaziantep 13 Mayıs 2016

Faaliyet 1.6 Yaygınlaştırma Çalıştayları

Proje kapsamında gerçekleştirilen Mevcut Durum Analizi ve Eğitim İhtiyaçları Analizi neticesinde elde edilen sonuçları projenin hedef illerindeki birlik personeli ve yöneticileri, esnaf sanatkârlar ve paydaş temsilcileri ile paylaşılması amacıyla proje illerinin tamamında yaygınlaştırma çalıştayları gerçekleştirilmiştir. 23 Şubat 2016’da Bursa’da gerçekleştirilen toplantı ile başlayan ve 12 Nisan 2016’da Ankara’da gerçekleştirilen toplantı ile sona eren çalıştaylara 8 ilde 121’i kadın olmak üzere toplam 893 kişi katılmıştır.

Yaygınlaştırma Çalıştayı Sunumları

Fotoğraf Galerisi

Ankara

Bursa

Erzurum

Gaziantep

Manisa

Mersin

Ordu

Şanlıurfa

Faaliyet 1.7 Bilgilendirme Toplantıları

Projenin hedef illerinde yer alan esnaf ve sanatkârların proje ile ilgili farkındalıklarının artırılması; bu kişilerin görüş, öneri ve taleplerinin alınması; esnaf ve sanatkârların kendilerine sunulan hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirilmeleri gibi amaçlarla gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantılarının ilk turu 5 Mayıs 2016’da Ordu’da başlamış, 21 Temmuz 2016’da Ankara’da yapılan toplantı ile sona ermiştir. 8 ilde toplam 335 kişi bu toplantılara katılmıştır.

Sunum

Bilgilendirme Toplantıları 1. Oturum Sunumu

Gaziantep

Faaliyet 1.8 Eğiticilerin Eğitimi

Proje illerinde yer alan Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren eğiticilerin, eğitim sorumlularının ve yöneticilerin hedef kitlesini oluşturduğu Eğiticilerin Eğitimi faaliyeti EDM’lerin, odaların ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasını sağlayarak esnaf ve sanatkâra sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Toplamda 21 gün sürecek Eğiticilerin Eğitimi, 7 konuyu kapsamaktadır ve tamamı Ankara’da düzenlenecek 4 farklı oturumla tamamlanacaktır. 30’u proje illerinden olmak üzere toplam 50 kişinin danışmanlık faaliyetleri ile ilgili teorik ve pratik eğitim alacağı bu faaliyetin ilk 2 oturumu, 2016 Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilmiştir.

1. Oturum Sunumları

1.Oturum Programı

2.Oturum Sunumları

3.Oturum Sunumları

Fotoğraf Galerisi

1.Tur 13-17 Haziran 2016

2.Tur Ankara 25-30 Temmuz 2016

Faaliyet 1.9 Birlik, Oda ve EDM Personelinin Eğitimi

Bu faaliyet kapsamında birlik, oda ve EDM personeline yönelik olarak farkındalığın artırılması ve kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Pilot illerde yerinde gerçekleştirilecek bu eğitimlere çevre illerden temsilcilerin de katılması öngörülmektedir.

Eğitim Materyalleri

Faaliyet 1.10 Yöneticilerin Eğitimi

Bu faaliyet ile proje kapsamında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaçları Analizi sonuçları çerçevesinde yöneticilere yönelik olarak farkındalığın artırılması ve kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Çevre illerden oda ve birlik yöneticilerinin de katılım göstereceği bu eğitimler esas olarak, eğitim verilen grubun gündelik rutinleri dâhilinde yerine getirmeleri beklenen yönetimsel, koordinasyonla ilgili ve idari meseleleri kapsayacaktır. Bu faaliyet kapsamında projenin hedef illerinde yer alan birlik ve federasyonlardan üst düzey temsilciler ve il proje koordinatörleri için 31 Mayıs’ta başlayan 3 günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Toplamda 38 kişinin katıldığı bu eğitimde Alman Zanaatkârlar Birliği’nden (ZentralverbanddesDeutschenHandwerks – ZDH) uzman ve yöneticiler de, Almanya’daki esnaf ve sanatkârların ekonomideki konumları ve ZDH tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak katılımcıları bilgilendirmiştir.

Eğitim Dökümanları

Eğitim Programı

Eğitim Sunumları

 

Fotoğraf Galerisi

Faaliyet 1.11 EDM’lere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye’de MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, meslek örgütleri açısından özel bir önem taşımaktadır. Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinin ulusal düzeyde kabul edilen mesleki eğitim belgeleri verebilmelerini ve bu doğrultuda kapasitelerinin gelişimini sağlamak amacıyla Birliklere destek sağlanacaktır. Bu bağlamda, bu merkezlerde çalışmakta olan personelin standart ve yeterliliklerin gelişimi ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Ankara’da 20 günlük bir eğitim planlanmaktadır. Her bir merkezden en az 3 kişinin bu eğitimlere katılması öngörülmektedir. Bu faaliyet 2016 Kasım ayında başlayacak ve 2017 Ocak ayına dek sürecektir.

01. ADAPTESK-Kalite Yönetim
02.MYK Yetkilendirmesi
03. 17024 Akreditasyonu

Faaliyet 1.12 EDM’lerin Kapasitesinin Geliştirilmesi

Proje süresince eğitim ve danışmanlık merkezlerinin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve bu sayede EDM’lerinoperasyonel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. EDM’ler bu sayede danışmanlık hizmetleri ve ilgili personele sunulacak destek vasıtasıyla üyelerine daha iyi hizmetler sunabileceklerdir.

Bu faaliyet esas olarak eğitim ve danışmanlık merkezlerine doğrudan destek ve danışmanlık hizmeti sunulmasını kapsamaktadır. Faaliyetin amacı, merkezlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve esnaf ve sanatkârlara etkin bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmalarının sağlanmasıdır. Bu çerçevede merkezlere tam bir destek sağlanacaktır.

Faaliyet 1.13 AB Üye Devletlerine Çalışma Ziyaretleri

Proje kapsamında hedef illerdeki meslek kuruluşlarının ve eğitim ve danışmanlık merkezlerinin personeli ve başkanlarının katılacağı uluslararası çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Almanya, İtalya ve Fransa’ya yapılacak bu ziyaretlerin amacı, katılımcıların danışmanlık sürecinin pratik yönlerini öğrenmelerini ve iyi işleyen bir eğitim ve danışmanlık yapısı inşa etmelerini sağlamaktır.

Faaliyet 1.14 Manisa ve Gaziantep İllerine Çalışma Ziyaretleri

Faaliyet 1.15 Bölgesel Çalışma Grubu Toplantıları

Her bir ilde proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve projenin sonuçlarına ilişkin sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, oluşturulacak eylem grupları aracılığıyla eylem planları hazırlanacak, bu eylem planları proje sonunda hazırlanacak Strateji Belgesi’nin ana unsurlarından birini meydana getirecektir.Hazırlanan Eylem Raporları, Politika Grubu’na teslim edilecektir. Politika Grubu bu belgeler ışığında Strateji Belgesi’ni hazırlayacaktır.

1.15 Bölgesel Çalışma Grubu Toplantıları Sunumu

Faaliyet 1.16 Strateji Belgesinin Geliştirilmesi için Politika Grubu

Proje sonuçlarının değerlendirilmesi, illerden gelen eylem raporlarının incelenmesi ve projenin nihai çıktısı olan Strateji Belgesi’nin hazırlanması amacıyla proje illerinde yer alan birliklerden ve ilgili paydaşlardan katılımcılarla bir Politika Grubu oluşturulacaktır. Esnaf ve sanatkâra yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere atılacak adımları içerecek olan Strateji Belgesinde şu hususlara yer verilecektir:

Strateji Belgesinde şu hususlar yer alacaktır:

  • Esnaf ve sanatkârla ilgili genel bilgi (esnaf sanatkârın önemi, ekonomideki ve istihdamdaki yeri)
  • İllerde kurulu meslek örgütlerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları
  • Meslek örgütleri tarafından sunulmakta olan hizmetler
  • Projenin çıktıları ve elde edilen başarılar
  • Esnaf ve sanatkâra hizmetler sunan kamu kuruluşları
  • Esnaf ve sanatkârın uyumluluk ile ilgili sorunları ve bu sorunların üstesinden gelme yolları
  • Esnaf ve sanatkârın uyum yeteneğinin nasıl artırılacağına ilişkin öneriler
  • Yerel düzeyde ağ oluşturma pratiklerinin iyileştirilmesine ilişkin öneriler
  • Üniversitelerle esnaf ve sanatkârlar arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine dönük öneriler
  • Çeşitli fonların etkin bir biçimde nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler

1.16 Politika Grubu Toplantıları Sunumu

Faaliyet 1.17 Uluslararası Çalıştay

Bu faaliyet kapsamında ilgili paydaşların katılımıyla Ankara’da bir Uluslararası Çalıştay gerçekleştirilecektir. Bu faaliyete 30’u proje illerinden olmak üzere 80 kişi katılacaktır. 1.16 sayılı Faaliyet kapsamında hazırlanan Strateji Belgesi katılımcılara sunulacak ve kapsamlı bir şekilde tartışılacaktır. Katılımcıların geri bildirimi ve önerileri doğrultusunda Strateji Belgesi’ne son hali verilecektir.

Faaliyet 1.18 Kapanış Konferansı

Proje sonunda Ankara’da projenin nihai sonuçlarının tartışılacağı ve projenin faydalanıcı kurumu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), paydaşlar ve diğer sosyal ortaklardan temsilcilerin yer alacağı bir kapanış konferansı gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 2.1 Esnaf ve Sanatkârların Eğitimi

Bu faaliyet kapsamında proje illerinde yer alan esnaf ve sanatkârlara genel ve sektörel olmak üzere eğitimler verilecektir. 8 ilde toplam 23.250 esnaf ve sanatkârın bu eğitimlere katılması hedeflenmektedir. Girişimcilik, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, hayat boyu öğrenme, turizm, işletme geliştirme, satış ve pazarlama teknikleri ve müşteri memnuniyeti gibi konuları kapsayan genel eğitim programlarına ek olarak metal, perakendecilik, tekstil, hizmet sektörü, otomotiv, yiyecek içecek, elektronik, ahşap işleme gibi sektörlere yönelik sektörel eğitim programları uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkârlara yönelik eğitimlere 2016 yılının Nisan ayında Ankara’da düzenlenen Sınai Mülkiyet Hakları: Patent, Marka ve Tasarım konulu eğitimle başlanmıştır.

Fotoğraf Galerisi

Ankara TPA Eğitimi

Ankara ÇASGEM Eğitimi

Mersin ÇASGEM Eğitimleri 09.05.2016

Ordu TPA Eğitimleri 17.05.2016