Proje Hakkında

PROJE HAKKINDA
Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneklerinin Projesi, AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA’nın 4. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında, daha sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla insan sermayesine daha fazla yatırım yaparak esnaf & sanatkârların uyum yeteneklerinin artırılması hedefiyle geliştirilmiş bir projedir.

Temmuz 2015 tarihinde Proje çerçevesinde, KOBİ çalışanlarına ve işverenlerine çalışma becerileri kazandırmak; Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinin hizmet kapasitelerini artırmak yoluyla bu kişilerin yeterliliklerini geliştirerek esnaf ve sanatkârların uyum yeteneklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finasmanı ile yürütülen Projenin sözleşme makamı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, yararlanıcı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’dur.

23 ay süresince devam edecek olan proje, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Manisa, Mersin, Ordu, Şanlıurfa illerinde yürütülmektedir.
Proje, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ’lerin ülkenin ekonomik gücünün büyük bölümünü oluşturdukları halde ekonomiye katkılarının az olması ve başta küreselleşme ve ekonomik krizlerin bunların üzerinde etkilerinin daha büyük ve yıkıcı olması temeline dayandırılmıştır. Bu kapsamda KOBİ’lerin dezavantajlı olduğu alanlar Projenin çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Projenin genel hedefi; Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkârın hizmet aldığı eğitim ve danışmanlık merkezleri aracılığı ile insan kaynaklarının desteklenmesi ve iş hayatında ve istihdamda yarattıkları kapasitenin arttırılması amacıyla bir model kurulmasıdır. İKGOP’un temel hedeflerinden olan yaşam boyu öğrenme yaklaşımını esas alarak; küçük ve orta boy işletmeleri ve bu işletmelerde çalışanları insan kaynaklarına yatırım yapmaları konusunda cesaretlendirerek; isçilerin, işverenlerin ve işletmelerin uyum yeteneklerini arttırmak projenin temel amaçlarındandır.

Projenin özel hedefi ise; esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının üyelerine sundukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yaşam boyu öğrenme yaklaşımı esas alınarak çeşitlendirilmesi, ihtiyaç odaklı olmasının sağlanması, böylece öncelikle pilot illerden başlamak üzere esnaf ve sanatkârların kendileri ve yanlarında çalışanlar için girişimciliği, var olan işletmelerin uyum yeteneğini ve istihdamı arttırmaya odaklanan eğitim ve danışmanlık merkezi modeli geliştirilmesidir.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
Merkezlerde verilecek eğitim ve danışmanlık destekleri; esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ’lerin insan kaynaklarını geliştirerek rekabet güçlerini arttıracak, iş hayatında kalmalarını sağlayacak, işyeri kapatmalarını azaltacaktır.

Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları üyelerine kuruluş amaçlarını doğrudan yerine getirmeye yönelik hizmetler sunacak, böylelikle varlık nedenlerinin farkına vararak bu hizmetleri çeşitlendirmek konusunda daha istekli olacaktır.

Yerel düzeyde kamu otoriteleri ve sosyal ortaklarla yapılacak işbirliği il genelinde iş ve istihdam açısından sinerji yaratacak, meslek kuruluşlarının daha iyi hizmet üretmelerine ortam hazırlayacaktır.

TESK’in ülke geneline yayılmış geniş örgüt yapısı sayesinde pilot illerde yapılan Proje faaliyetleri ve çıktıları diğer illere de kolayca yaygınlaştırılacak ve istekli illerde Projenin temel çıktısı olan eğitim ve danışmanlık modeli uygulamaya konulabilecektir.

PROJENİN AMACI
Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA’nın 4. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında başlatılan ADAPTESK Projesi, daha sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlamak için insan sermayesine daha fazla yatırım yaparak esnaf ve sanatkârların uyum yeteneklerinin artırılması amacıyla geliştirilmiştir.

PROJENİN HEDEFİ

Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkârın hizmet aldığı eğitim ve danışmanlık merkezleri aracılığı ile insan kaynaklarının desteklenmesi ve iş hayatında ve istihdamda yarattıkları kapasitenin artırılması amacıyla bir model kurulmasıdır. Bu model kapsamında, pilot illerimizdeki 23.250 esnaf ve sanatkârımıza, mesleki eğitimlerin yanı sıra girişimcilik, satış ve pazarlama gibi alanlarda eğitim verilmesi hedeflenmektedir.